Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn alle werkopdrachten en overeenkomsten onderworpen aan hiernavermelde algemene voorwaarden:

Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig na de offertedatum. Offerteprijzen kunnen wijzigen door een technische wijziging op vraag van de klant. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige projecten.

Goedkeuring

Voorafgaand het project, dient de klant het intake document te controleren en goed te keuren.

Klachten

Alle klachten, voor elke dienst of product, dienen binnen de vijf werkdagen na datum van factuur, per gewone post aan Less is Lottie te worden meegedeeld. Buiten die termijn, kunnen geen klachten worden aanvaard.

Bijkomende kosten

Naast de overeengekomen vergoeding kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht (bv. transport, verzending, ...).

Meerwerk

Indien Less is Lottie genoodzaakt is om meer of andere werken uit te voeren, zullen deze extra kosten worden aangerekend aan de klant op basis van het gebruikelijke tarief die Less is Lottie hanteert.

Betalingsverplichting

De facturen zijn steeds betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum op onze bankrekening. Na de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd van 1,5% per maand met een minimum van 50,00 euro vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum vastgesteld op 125,00 euro.

Klachten

Klachten betreffende facturen moeten ons binnen de vijf werkdagen na factuurdatum worden meegedeeld. Buiten die termijn, kunnen geen klachten worden aanvaard.

Annulering door de klant

Wanneer de klant de opdracht annuleert op minder dan 24u voor aanvang van het project, dient hij de afgesproken vergoeding voor het gekozen traject en de reeds gemaakte kosten, te betalen.

Eénzijdige, vroegtijdige stopzetting van eender welk traject door de klant, wordt niet terug betaald.

Annulering door Less is Lottie

Indien de opdracht door Less is Lottie wordt geannuleerd wegens een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de algemene voorwaarden door de klant, is de klant gehouden tot betaling van de afgesproken vergoeding en de reeds gemaakte kosten.

Aansprakelijkheid

Less is Lottie kan aansprakelijk gesteld worden voor:
- schade die voort vloeit uit haar eigen opzettelijke of zware fout

De aansprakelijkheid zal in elke geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de waarde van het traject.

Less is Lottie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
- voor onrechtstreekse schade algemeen of specifiek van welke aard dan ook
- misverstanden of fouten in de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handeling van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, duidelijke en correcte briefing of invullen van het intake formulier aan Less is Lottie
- fouten door derden die door de klant zijn ingeschakeld
- gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsoffertes van toeleveranciers

Overmacht

Wanneer Less is Lottie, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om het traject uit te voeren heeft Less is Lottie het recht om de opdracht te annuleren door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant. Less is Lottie zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Worden ondermeer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen (bv. als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, staking, ...) en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Less is Lottie of bij één van zijn toeleveranciers.

Nietigheid

Wanneer één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Bevoegde rechtbank

Wij menen dat, mits wederzijdse goede wil, alle geschillen in der minne kunnen geregeld worden. Bij gebrek hiervan zal dit door de Handelsrechtbank te Kortrijk beslecht worden. Enkel het Belgische recht is van toepassing.